• Snelle levering
  • Specialist in maatwerk
  • Een ruim assortiment
  • Uitstekende klantenservice
Kiyoh
8.8
Menu
Winkelwagen

Disclaimer van FraVin Varsseveld

FraVin International B.V. besteedt haar uiterste zorg aan de samenstelling en betrouwbaarheid van deze, en al haar gelieerde websites, ondernemingen, en toeleveranciers. Door het verkrijgen van toegang tot de website van FraVin, alsmede het hierin vervatte materiaal en de vervatte informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker van deze website is verantwoordelijk voor keuzes die de gebruiker maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website in geen geval rechten ontlenen. Deze website kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder andere begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn weergegeven zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht van de weergegeven informatie op de site.

Gelinkte internetwebsites

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt plaats op eigen risico; Wij accepteren dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website op ieder moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

FraVin International B.V. spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie in deze website te verwerken, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige juridische verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het, al dan niet tijdelijk, niet beschikbaar zijn van de website van FraVin International B.V.

Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust zijn of waren van de mogelijkheid van dergelijke schade.

© 2024 Houten Garage | Alle rechten voorbehouden

Design & Ontwikkeling: DIMA.